Landbruks- og matministeren stiller på Rogaland Landbruksparks seminar

Berekraft, klimaendringar og trygg matforsyning – kva betyr dette for Rogaland?

1.november 2023 kl. 09.30-15.00 i Storstova på Bryne.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad stiller på seminaret. Han tar for seg saker departementet arbeider med knytt til temaet for seminaret. Gjødselregelverket blir også tema.

Rogaland Landbrukspark inviterer til seminar om Rogalands framtidige rolle som landbruksregion.

Vi tar Rogalands perspektiv inn i debatten, og set Rogaland inn i ein større samanheng.

Vårt fylke blir påverka av klima, regional, nasjonal og internasjonale trendar, politikk og marknader. Samtidig skal vi ivareta FNs berekraftsmål knytt til miljø og klima, og EUs målsetting om grøn omstilling.

Vi inviterer landbruket og anna nærings- og samfunnsliv, kunnskapsinstitusjonar, finansinstitusjonar, offentleg tilsette, politikarar og andre interesserte til idémyldring rundt berekraft, klima og matproduksjon.

Agenda  

09.30   Frammøte. Kaffi, te og mingling. Gulrøter å knaska på frå Jæren Gulrot AS.

10.00   Musikkinnslag, Time kulturskule.

10.05   Velkommen. Helga Hellesø, Rogaland Landbrukspark.

10.10   Dagen i dag. Monica Dahlmo, konferansier, ass. landbruksdirektør.

10.15   Saker departementet arbeider med knytt til dagens tema. Om gjødselregelverket.                  Landbruks- og matminister Geir Pollestad.

10.30   Spørsmål til ministeren.

10.35   Utdeling av BU-prisen. Kari Holmefjord Vervik, regionsdirektør Innovasjon Norge, Rogaland.
10.45   Rogaland i verda, og verda i Rogaland. Matfylkets rolle i skiftande tider.
Lone Merethe Solheim, ass statsforvaltar i Rogaland.

10.55   Korleis rustar Rogalandsbonden seg for å sikra matproduksjonen?
Ståle Hustoft, leiar Rogaland bondelag.

11.05   Trendanalysar som grunnlag for norsk matsystem. Beskrivelse av korleis dette kan vera i 2035.  Ola Hedstein, ein av partnerane i Rethink Food, etablert i 2021.

11.35   Spørsmål/diskusjon

11.45   Lunsj  

12.45   Klimarisiko og norsk matproduksjon. Arne Bardalen, sivilagronom, NIBO.

13.30   Lukker vi øynene for sårbarheten vi har satt oss i ved å importere mesteparten av maten vi spiser?
Robert Mood, tidlegare offiser i det norske forsvaret og president for Norges Røde kors.

14.00   Spørsmål/diskusjon

14.15   Pause. Kaffi og kake.

14.30   Politisk debatt. Leia av Solveig Ege Tengesdal, tidlegare fylkesordførar.

15.00   Avslutning. Arne Sæbø, tidlegare stasjonsleiar/seniorforskar ved NIBIO Særheim.

 

Kostnad: Kr. 750

Fakturerer i ettertid.

Påmelding her innan 27. oktober

 

Velkommen!

 

Programkomité: Ståle Undheim og Arne Sæbø, NIBIO Særheim, Kjell Øystein Håkonsen, Øksnevad videregående skole og Helga Hellesø, Rogaland Landbrukspark.

 

Rogaland Landbrukspark består av organisasjonane:

Høgskulen for grøn utvikling
Jæren Rekneskapslag
NIBIO Særheim
NLR Rogaland
Rogaland Bondelag
Tine Rådgivning og Medlemsservice
Tveit vidaregåande skole
Vinterlandbruksskulen på Jæren
Vinterlandbruksskulen i Ryfylke
Øksnevad videregående skole

Formålet med Landbruksparken er å bidra til synergieffektar via samhandling til nytte for landbruket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statsforvaltaren i Rogaland er samarbeidspart.